مشاور مالی، بیمه و سرمایه گذاری

مشاور مالی، بیمه و سرمایه گذاری

Maryam Bokharaei

Your Trusted Financial, Insurance and Investment Consultant!

🚀 **Expertise** 🚀

– **Retirement Plans**: Secure your future with tailored retirement plans.

– **Investment Accounts**: Maximize wealth with expert investment strategies.

– **Corporate Tax Strategies**: Lower taxes, boost profits.

– **Education & Investment Accounts for Children**: Ensure your child’s future.

– **Life Insurance**: Protect your loved ones and legacy.

– **Mortgage Insurance**: Safeguard your home and family.

– **Insurance for Special Diseases**: Coverage for challenging times.

– **Disability Insurance**: Protect your income and livelihood.

– **Supplemental Drug and Dental Insurance**: Ensure health and wellness.

– **Business Group Insurance**: Shield your employees and business.

– **Travel and Student Insurance**: Travel with confidence, secure students.

– **Debt and Bankruptcy**: Navigate financial complexities.

– **Mortgage**: Find the perfect mortgage solution.

Phone: 647-406-2254

Secure your financial future today with Maryam Bokharaei, Your Financial Consultant!

مریم بخارایی

مشاور مالی، بیمه و سرمایه گذاری

🚀 تخصص‌ها 🚀

 🔸انواع پلنهای بازنشستگی: آینده خود را با برنامه‌های بازنشستگی مناسب تضمین کنید.

🔸 حسابهای سرمایه‌گذاری: با استراتژی های سرمایه گذاری حرفه ای، ثروت خود را افزایش دهید.

🔸 استراتژی‌های پایین آوردن مالیات شرکت‌ها: مالیات های پایین تر و افزایش سود.

🔸 انواع حساب‌های تحصیلی و سرمایه‌گذاری برای فرزندان: از آینده فرزند خود اطمینان حاصل کنید.

🔸 انواع بیمه‌های عمر: از عزیزان و میراث خود محافظت کنید.

🔸 بیمه مورگج: از خانه و خانواده خود محافظت کنید.

🔸 بیمه بیماریهای خاص: پوشش برای اوقات چالش برانگیز.

🔸 بیمه از کار افتادگی: از درآمد و معیشت خود محافظت کنید.

🔸 بیمه مکمل دارویی و دندانپزشکی: تضمین سلامت و تندرستی.

🔸 بیمه گروهی بیزنسها: از کارمندان و کسب و کار خود محافظت کنید.

🔸 بیمه مسافرتی و دانشجویی: با اطمینان خاطر سفر کنید.

🔸 بدهی و ورشکستگی: پیچیدگی های مالی را پشت سر بگذارید.

🔸 مورگج: راه حل کامل وام مسکن را بیابید.

همین امروز تماس بگیرید: 6474062254
با مریم بخارایی، آینده مالی خود را تضمین کنید.

ورود

ثبت‌نام کنید

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.