به تابلو خوش آمدید!
با استفاده از این وبسایت، شما موافقت می کنید که به “شرایط استفاده” زیر پایبند باشید.
اگر با این شرایط موافق نیستید، لطفا از استفاده از وبسایت خودداری کنید.
1. شرح خدمات
تابلو راهنمای مشاغل ایرانیان کانادا است که برای کمک به ایرانیان و فارسی زبانان در یافتن مشاغل و خدمات در سرتاسر کانادا طراحی شده است. هدف اصلی وبسایت فراهم کردن بستری برای کشف و ارتباط کاربران با فروشندگان و مشاغل مختلف ایرانی است.
2. لیست و ارتباطات
2.1 فهرست کردن یک کسب و کار: فهرست کردن یک کسب و کار در تابلو رایگان است. فروشندگان می توانند نمایه های تجاری ایجاد کنند و اطلاعاتی در مورد محصولات یا خدمات خود برای مرور کاربران ارائه دهند.
2.2 ارتباط و بررسی: کاربران مجاز به برقراری ارتباط با فروشندگان از طریق بستر وب سایت هستند. کاربران همچنین می توانند نظرات خود را بنویسند یا فروشندگان را بر اساس تجربیات خود ارزیابی کنند. با این حال، هر گونه بررسی یا ارتباطی باید محترمانه باشد و کاربران از ارسال محتوای توهین آمیز منع می شوند.
2.3 حذف نظرات: فروشندگان مجاز به حذف نظرات یا نظرات کاربران در نمایه های تجاری خود نیستند. هدف تابلو حفظ شفافیت و انصاف در بررسی کاربران است.
3. مسئولیت و کلاهبرداری
3.1 احتیاط کاربر: کاربران باید هنگام تعامل با فروشندگان در تابلو احتیاط و قضاوت خوبی داشته باشند. در حالی که وب سایت تلاش می کند اطلاعات دقیق ارائه دهد، کاربران باید در هنگام تعامل با فروشندگان به صلاحدید خود اعتماد کنند.
3.2 مسئولیت محدود: تابلو به عنوان یک پلتفرم برای ارتباط کاربران با فروشندگان و مشاغل عمل می کند. صحت، قابلیت اطمینان یا کیفیت محصولات، خدمات یا اطلاعات ارائه شده توسط فروشندگان را تضمین نمی کند. وبسایت هیچ گونه مسئولیتی در قبال کلاهبرداری، یا ارائه نادرست اطلاعات توسط فروشندگان نخواهد داشت.
4. استفاده قابل قبول
4.1 کاربران باید از وب سایت صرفاً برای مقاصد قانونی استفاده کنند.
4.2 کاربران نباید در هیچ فعالیتی شرکت کنند که ممکن است به عملکرد صحیح taablo.com یا تجربه سایر کاربران آسیب برساند یا در آن اختلال ایجاد کند.
5. مالکیت معنوی
کلیه حقوق مالکیت معنوی مربوط به محتوا و طراحی taablo.com متعلق به وب سایت و مجوز دهندگان آن می باشد. کاربران مجاز به تکثیر، تغییر، توزیع یا استفاده از محتوای وبسایت بدون اجازه کتبی قبلی نیستند.
6. اصلاح شرایط
تابلو این حق را برای خود محفوظ می دارد که این شرایط استفاده را در هر زمان تغییر دهد. کاربران از هرگونه تغییر مطلع خواهند شد و ادامه استفاده از وبسایت پس از این تغییرات به معنای پذیرش شرایط به روز شده است.
7. قانون حاکم
این “شرایط استفاده” باید توسط قوانین استان انتاریوی کانادا کنترل و تفسیر شود.


Terms of Use for taablo.com

Welcome to taablo.com (“the Website”). By using this Website, you agree to be bound by the following Terms of Use. If you do not agree with these terms, please refrain from using the Website.

**1. Description of Service**

taablo.com is a listing website designed to help Farsi speakers find businesses and services outside of their countries. The main purpose of the Website is to provide a platform for users to discover and connect with various vendors and businesses.

**2. Listing and Communication**

2.1 Listing a Business: Listing a business on taablo.com is free. Vendors can create business profiles and provide information about their products or services for users to browse.

2.2 Communication and Reviews: Users are allowed to communicate with vendors through the Website’s platform. Users can also write reviews or rate vendors based on their experiences. However, any reviews or communications must be respectful, and users are prohibited from posting insulting or defamatory content.

2.3 Comments Deletion: Vendors are not permitted to delete comments or reviews made by users on their business profiles. taablo.com aims to maintain transparency and fairness in user reviews.

**3. Responsibility and Scams**

3.1 User Caution: Users should exercise caution and good judgment when interacting with vendors on taablo.com. While the Website endeavours to provide accurate information, users should rely on their discretion when engaging with vendors.

3.2 Limited Liability: taablo.com serves as a platform to connect users with vendors and businesses. It does not guarantee the accuracy, reliability, or quality of the products, services, or information provided by vendors. The Website will not be held responsible for any fraud, scams, or misrepresentations made by vendors.

**4. Acceptable Use**

4.1 Users must use the Website solely for lawful and legitimate purposes.

4.2 Users must not engage in any activity that may harm, disrupt, or interfere with the proper functioning of taablo.com or the experience of other users.

**5. Intellectual Property**

All intellectual property rights related to the content and design of taablo.com belong to the Website and its licensors. Users may not reproduce, modify, distribute, or use any of the Website’s content without prior written permission.

**6. Modification of Terms**

taablo.com reserves the right to modify these Terms of Use at any time. Users will be notified of any changes, and continued use of the Website after such modifications imply acceptance of the updated terms.

**7. Governing Law**

These Terms of Use shall be governed by and construed in accordance with the laws of Ontario Canada.

ورود

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.