رستوران ایرانی تاپ میل|کانادا

رستوران ایرانی تاپ میل|کانادا

رستوران ایرانی تاپ میل

یک روز صبح، وقتی گرگور سامسا از رویاهای پریشان بیدار شد، خود را در رختخوابش به یک حیوان موذی وحشتناک تبدیل کرد.
روی پشت زره‌مانندش دراز کشید و اگر کمی سرش را بلند می‌کرد، شکم قهوه‌ای رنگش را می‌دید که کمی گنبدی شکل و با طاق‌هایی سفت تقسیم شده بود.

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin.
He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff.

ورود

ثبت‌نام کنید

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.