بابک سادات آموزش ریاضی|تورنتو

بابک سادات آموزش ریاضی|تورنتو

بابک سادات آموزش ریاضی

 

مولف کتاب های کمک آموزشی مختلف بیش از 17 عنوان کتاب کمک آموزشی در انتشارات کانون فرهنگی آموزش ، کلک معلم ، تخته سیاه و راه اندیشه که مهمترین و پرفروشترین آنها ریاضیات جامع تجربی انتشارات تخته سیاه ( بیش از ۷۰ چاپ ) و جمع بندی ریاضیات به سبک بابک سادات

Author of various educational help books More than 17 titles of educational aid books published by Kanon Cultural Center of Education, Kolk Moalem, Tahat Sah and Rah Andisheh, the most important and best-selling of which are Comprehensive Experimental Mathematics of Tahat Sah Publications (more than 70 editions) and Summary of Mathematics in the style of Babak Sadat.

 

ورود

ثبت‌نام کنید

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.