غذای خانگی با مژگان

غذای خانگی با مژگان غذای خانگی با مژگان غذای خانگی با مژگان غذای خانگی با مژگان غذای خانگی با مژگان غذای خانگی با مژگان غذای خانگی با مژگان غذای خانگی با مژگان

Homemade Food with Mozhgan

🍽️ Discover “cook.topiia” with Mozhgan 🌟

Indulge in the exquisite world of homemade cuisine, crafted by a certified culinary artist from Box Hill Institute in International cuisine. Mozhgan invites you to savor the flavors of both Persian and international delights in the heart of Richmond Hill, Toronto, Canada.

🎉 From intimate gatherings to grand celebrations, we cater to parties of any size, whether it’s a cozy dinner for two or a hundred guests! Our menu boasts a delightful array of appetizers, sumptuous main courses, and delectable desserts.

🌸 Elevate your dining experience with our bespoke table designs, featuring a curated selection of captivating dish models.

🏡 Hosting at your place? We’ve got you covered! With the capacity to cook for twenty or more guests in your own space, you can enjoy the comfort of your home while we take care of the culinary magic. Don’t have the space? No problem – we have a spacious hall ready to host your event.

📅 For those seeking convenience, we offer weekly meal pre-orders, ensuring delicious and wholesome meals for your busy schedule. Craving a quick bite? Mozhgan also provides finger foods and mouthwatering main courses for take-out.

Experience the art of homemade cuisine with Mozhgan in Richmond Hill. Order today and savor a culinary journey that’s a true taste of home.

Contact us now to book your culinary adventure! 📞🍴

“cook.topiia” – Where Food Meets Passion 🍲🌟

 

غذای خانگی با مژگان

طعم لذیذ غذای خانگی را با مژگان تجربه کنید.
یک آشپز ماهر با مدرک معتبر موسسه Box Hill در آشپزی بین‌المللی، آماده به ارائه خدمات در دو دسته غذای ایرانی و بین‌المللی در قلب ریچموند هیل تورنتو است.

🎉 از دور هم جمع شدن‌های کوچک تا جشن‌های بزرگ،
🏡 ما آماده به پخت غذا برای بیش از بیست نفر در مکان شما هستیم.
🍲 اگر فضای مناسب ندارید، ما سالن بزرگی داریم تا رویدادهای شما را پذیرا باشیم.
🍽️ پیش غذاهای متنوع، غذاهای اصلی لذیذ و دسرهای هیجان انگیز را در منوی ما بیابید.
🍴 تجربه ای بی‌نظیر با طراحی های مخصوص میزهای غذا، با انواع مختلف ظروف پذیرایی چشم نواز برای هر سلیقه.

📅 با پیش سفارش هفتگی، تضمین می‌کنیم که در روزهای شلوغ کاری غذاهای لذیذ و مغذی داشته باشید.
برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید و حتما به صفحات ما در جوامع مجازی سر بزنید.

***  cook.topiia جایی که غذا با عشق ترکیب می‌شود. ***

ورود

ثبت‌نام کنید

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.